Administrátor

Prihlásiť sa

Analýza ľudských zdrojov

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

tmpF329-largeAnalýza ľudských zdrojov – zber údajov sociálno – ekonomickej situácie a demografického vývoja obce a mikroregiónu : – získané výsledky sociologickej analýzy zmien života rómskych občanov vo vybranej modelovej obci mienime spracovať do finálneho konceptu pilotného programu. 

Sociologické dáta sa musia týkať vývoja rodinného života a demografického vývoja, sociálnej stratifikácie, náboženského života a kriminality a vzdelanostnej úrovne. 

Zmeny v rodinnom živote a demografickom vývoji rómskych občanov obce ukážeme na sobášnosti, pôrodnosti, plodnosti, rozvodovosti a i na štruktúre domácností s jej typmi a ich vybavenosti., pretože nám ide o presadzovanie manželskej rodiny, ako prevažujúceho vzoru partnerského života. 

V rámci sociálnej stratifikácie sa pokúsime rómskych občanov zadeliť podľa predchádzajúcich zamestnaní, podľa kategórií zamestnaní, podľa sociálno-ekonomických kategórií, podľa pracovno-profesiového postavenia, podľa zložitosti práce, dosiahnutého vzdelania a miery zodpovednosti za vykonanú prácu. 

V súlade s klasifikáciou zamestnaní Medzinárodnej organizácie práce. 

V rámci kriminality potrebujeme zistiť a spracovať, podľa policajných údajov, vývoj celkovej kriminality v modelovej obci po r. 1989, rast kriminality detí, mládeže, závažnosť, brutalitu ich trestnej činnosti a samozrejme príčiny a motívy páchania trestných činov občanov rómskeho pôvodu v modelovej obci. tmp102C-large

V rámci zisťovania vzdelanostnej úrovne je potrebné zanalyzovať komplexnú vzdelanostnú úroveň rómskych občanov, čiže osobitne u každého rómskeho občana zistiť najvyššie dosiahnuté vzdelanie.