Administrátor

Prihlásiť sa

Košice - mesto bezpečných škôl

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Nárast delikvencie mladistvých je alarmujúci, ako aj korešpondujúce klesanie veku páchateľov. Mladistvých páchateľov Európy symbolizujú mladistvé osoby, ktoré odmietajú školský systém, majú veľmi slabú školskú dochádzku, zakúšajú vážne rodinné problémy a prepadávajú cez sieť sociálnych služieb. Vandalizmus, deštrukcia verejných zariadení a verejnej dopravy, podpaľovanie áut mladými obyvateľmi chudobných štvrtí zapojenými do gangov sú novými formami násilia. Mestské klany páchajú násilie v obchodných areáloch, zastrašujú ľudí nožmi a ničia verejný majetok. Aj keď sú víkendy pre mladých ľudí prirodzenou príležitosťou na návštevu diskoték, na povyrazenie si, často sú tieto inak normálne aktivity spájané s neprimeranou konzumáciou alkoholu, drog a nebezpečnými jazdami. Násilie je aj v školách. Zločinecké organizácie čoraz viac využívajú mladých ľudí na vykonanie niektorých prác, ktoré súvisia s ich činnosťou. Zo širšieho pohľadu sú tisíce detí na celom svete obeťami sexuálneho zneužívania a násilia, často utajovaného z dôvodu strachu alebo nátlaku rodiny. Detská prostitúcia rapídne narastá v každej krajine. Medzi niektoré faktory, ktoré sa podieľajú na vzrastajúcej kriminalite mladistvých môže patriť to, že mladí ľudia sú poznačení oslabením štruktúry rodiny, nesú plný nápor nezamestnanosti a nedostatku vyhliadok, sú mučení pastvou tovarov, ktorú majú pred očami, spravidla bez prostriedkov dostať sa k nim. Hranicu medzi dovoleným a zakázaným narúša aj násilie na televíznych obrazovkách. Často možno vidieť mylný únik do kriminality ako prostriedku sebapresadenia a získania dôstojnosti. Vysoká hladina chudoby mladých postihuje stabilitu rodinných zväzkov, produkuje mužov bez záväzkov, zraniteľných voči pokušeniam trestnej činnosti. Odchod stabilnejších členov komunity oberá komunitu o vodcov a pozitívne rolové modely. Je potrebné si uvedomiť, že mladí ľudia sú budúcnosťou našich komunít a že sa sami veľmi pravdepodobne môžu stať obeťami kriminality. Miestne orgány by mali bojovať o to, aby zabezpečili, aby mladí ľudia, najmä tí, ktorí sú najviac ohrození, boli vnímaní nielen ako páchatelia ale aj ako obete, a mali by nájsť cesty, ako ich zapojiť do občianskych procesov na každej úrovni, nielen v rámci škôl. 

Kriminalita však nebýva izolovaným dôsledkom, ale súhrnom viacerých faktorov a vplyvov v živote človeka. Mnohým z nich by sa vhodnou prevenciou dalo predísť. V neďalekej minulosti už aj Rada vlády SR pre prevenciu kriminality si v súlade s cieľmi medzinárodných organizácií dala za cieľ riešiť situácie skôr než nastanú, t.j. presunúť ťažisko z reštrikcií na predchádzanie kriminálnym činom. 

Význam preventívnych aktivít v školách spočíva predovšetkým v širokom vplyve na mladú generáciu. Škola je tým miestom, ktorým prechádza prakticky celá populácia – preto je možné zamerať prevenciu cielene, čo žiadne iné prostredie neumožňuje. V čase, keď sú deti v škole, preberá škola od rodičov alebo zákonných zástupcov dieťaťa zodpovednosť za to, aby bolo dieťa v bezpečí po všetkých stránkach a aby sa podporil jeho zdravý vývin. Prevencia kriminality detí a mladistvých (a tým pádom aj predchádzanie dopadom, ktoré tieto javy môžu mať na všetkých zúčastnených, na okolie a komunitu, a to nielen v prítomnosti, ale aj v budúcnosti) nie je možná bez spolupráce školy. 

V prípade záujmu nájdete celý projekt TU!