Administrátor

Prihlásiť sa

Inovatívny model rozvoja Rómskej komunity

Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Počet rómskych segregovaných lokalít narastá, chudoba a nezamestnanosť vo všeobecnosti narastajú spolu so všetkými druhmi kriminality, sociálne rozdiely medzi ľuďmi v obciach sa prehlbujú, životná úroveň sa mnohonásobne zhoršila, neexistuje žiadny transparentný dohľad nad účelným využívaním financií zo štrukturálnych fondov, žiaden subjekt nemá politickú ani štátnu zodpovednosť za momentálny stav v segregovaných osadách, ani voči občanom, ani voči EÚ, neaplikuje sa v praxi Antidiskriminačný zákon, ani Zákon o používaní jazyka národnostných menšín, zhoršuje sa verejná mienka, stavajú sa múry medzi majoritou a Rómami, prehlbujú sa tým pádom predsudky a prejavy rasizmu, intolerancie voči Rómom a samozrejme naopak prejavy predsudkov, nevraživosti , rasizmu Rómov voči majorite. V čase chudoby sú ľudia viac manipulovateľní a naivní.

Taktiež nemôžeme opomenúť ani jednoduchú, ľahkomyseľnú a viac-menej až nezodpovednú mentalitu ľudí žijúcich v osadách, čo je následkom dlhodobého marazmu života v chudobe a beznádeji. Tak isto je všeobecne známe aj to že Rómovia ako takí, si nevážia nič čo dostanú zdarma a preto zastávame názor, že každý si musí vybudovať svoju budúcnosť poctivou prácou. Avšak prvotným predpokladom je že im budú tie pracovné príležitosti vytvorené!

INOVATÍVNY MODEL ROZVOJA RÓMSKEJ KOMUNITY – pilotný program, komplexná stratégia riešenia hospodárskeho, sociálneho, vzdelanostného, kultúrneho, morálneho a sociálneho rozvoja občanov rómskej národnostnej menšiny na Slovensku.

Jeho subsystémy sú:

1. Vzdelávanie a kultúra,

2. Zamestnanosť,

3. Sociálna a zdravotná starostlivosť

4. Bývanie,

5. Bezpečnosť a prevencia voči kriminalite,

6. Dodržiavanie ľudských práv a legislatívy

Na základe príslušného zákona č. 503/2001 Z. z.. mienime realizovať tento pilot priamo v obciach, podľa tohto zákona majú mať obce schválený program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a aj svojich občanov (ďalej len PHSR).

Cieľom týchto modelových obcí je sformulovať v spolupráci s vybranými partnermi, so štátnou, verejnou správou, cirkvou, mimovládnymi organizáciami, rezortmi vlády SR, zahraničnými subjektmi, takú predstavu o smerovaní života Rómskej národnostnej menšiny, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, s Programovým vyhlásením súčasnej vlády SR, s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyšších územných celkov, so záujmami príslušných mikroregiónov, so záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva štátu.

Výsledkom tejto pilotnej stratégie bude vybudovanie v každom regióne modelovej Dediny spolužitia podľa vzoru už existujúcej „Vesnice soužití“ v Ostrave, ako jediného a úspešného dôkazu riešenia rómskej problematiky v rámci Česka a Slovenska. Týmto projektom ponúkame možnosť integrácie marginalizovanej skupiny občanov, možnosť reintegrácie občanov, ktorí sa ocitli bez strechy nad hlavou z rôznych dôvodov, pre bývalých chovancov z Detských domovov, pre slobodné matky s deťmi bývajúce v Krízových centrách, ale aj pre osoby, ktoré sa vrátili z výkonu trestu odňatia slobody.

V prípade záujmu celý projekt nájdete TU!