Administrátor

Prihlásiť sa

Stanovy občianského združenia

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

STANOVY  OBČIANSKÉHO  ZDRUŽENIA

Prvá  Rómska vzdelávacia a pracovná agentúra

Podľa zákona 83/1990 Zb.

Občianske združenie bude pracovať a je registrované pod menom  Prvá  Rómska vzdelávacia a pracovná agentúra   (skrátený názov  PRVaPA ) a ďalej iba „združenie“.

 1. Združenie je právnickou osobou.
 1. Sídlo združenia : Tomašikova 35, Košice–Sever,

                                                          04 001 Košice

 1. Ciele združenia
 1. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
 2. výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby
 3. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
 4. vzdelávanie, výchova a rozvoj športu a telesnej kultúry
 5. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 6. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
 7. ochrana ľudských práv a základných slobôd
 8. zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
 9. podpora rozvoja, integrácie a sociálnej inklúzie príslušníkov Rómskej národnostnej menšiny v SR
 10. tvorba vzdelávacích programov a organizovanie školení, odborných kurzov, seminárov a konferencií v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a jazykových vedomostí, profesijných kompetencií a zručností v oblasti odbornej asistencie tvorby a manažovania európskych a medzinárodných projektov, v oblasti uplatňovania sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a ďalšie vzdelávanie aktivity súvisiace s regionálnym rozvojom a rozvojom ľudských zdrojov
 11. organizovanie a sprostredkovanie vzdelávacích a iných pobytov vrátane medzinárodných výmenných pobytov
 12. pomoc obciam, mestám, regiónom, mimovládnym organizáciám a podnikateľským subjektom pri tvorbe a rozvoji medzinárodných partnerstiev a spolupracujúcich sietí pri implementácii politík Európskej únie
 13. poradenské, vzdelávacie, školiace a rekvalifikačné činnosti
 14. tvorba, a vypracovanie a manažovanie projektov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, vzdelávania, poradenstva, regionálneho rozvoja, rozvoja cestovného ruchu, medzinárodnej spolupráce, zvyšovania povedomia o Európskej únii, sociálnej inklúzie a pomoci a v ďalších oblastiach súvisiacich s prioritami SR a EÚ
 15. poskytovanie poradenskej, organizačnej a technickej pomoci pri získavaní prostriedkov z fondov Európskej únie a iných medzinárodných zdrojov a pri implementácii politík Európskej únie na Slovensku
 16. publikačné činnosti (tlačové a multimediálne publikácie), výroba a distribúcia filmov a dokumentov
 1. Členstvo v združení
 1. Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 16 rokov, občianske združenie, ako aj právnická osoba, ktorá súhlasí so Stanovami združenia, jeho cieľmi, vyplní prihlášku, evidenčný list a uhradí zápisné a ročný členský poplatok.
 2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky Výkonné predsedníctvo združenia (ďalej len VPZ).
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena združenia, teda schválením prihlášky a uhradením zápisného a členského poplatku na jeden rok vopred.
 4. Dokladom členstva v združení je členský preukaz, ktorý je v evidencii združenia a člen ho obdrží po uhradení poplatkov.
 5. Na návrh VPZ , alebo 20% členov združenia je možné udeliť čestné členstvo v združení, na ktoré sa nevzťahujú povinnosti o platení zápisného a členského poplatku. Za Čestného člena združenia môže byť prijatá osobnosť alebo kolektív, ktorí v podstatnej miere prispievajú k zvýšeniu kreditu združenia.
 1. Práva členov združenia
 1. Pri prijímaní za člena vyjadriť súhlas so základnými dokumentmi združenia podpisom prihlášky a evidenčnej karty člena.
 2. Po prijatí za člena združenia aktívne pracovať v zmysle Stanov a iných programových dokumentov združenia.
 3. Člen združenia má ďalej právo:
 4. Podieľať sa na činnosti združenia, skvalitňovať jeho prácu a rozvoj
 5. Voliť a po dovŕšení 18 rokov byť volený do orgánov združenia
 6. Obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich vysvetlenie alebo stanovisko
 7. Byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia
 8. Podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia
 9. Ukončiť členstvo v združení, na základe vlastného rozhodnutia na základe písomného oznámenia VPZ
 1. Povinnosti členov združenia
 1. Dodržiavať Stanovy občianskeho združenia a ďalšie základné dokumenty
 2. Plniť uznesenia orgánov združenia
 3. Platiť členské príspevky
 1. Zánik členstva v združení
 1. Vystúpením člena združenia -  členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo združenia na adresu združenia.
 2. Umretím člena združenia
 3. Zánikom kolektívu, alebo právnickej osoby ako kolektívneho člena
 4. Zánikom združenia
 5. Vylúčením člena združenia na základe návrhu VPZ a jeho následným schválením v prípade že:
 6. V prípade že člen združenia neuhradí členský príspevok ani po výzve.
 7. Člen združenia koná v mene združenia bez poverenia VPZ a v rozpore s cieľmi združenia
 8. Člen združenia poškodzuje dobré meno združenia
 9. Člen združenia svojím konaním spôsobí škodu združeniu
 1. Orgány združenia
 1. Valné zhromaždenie (VZ)
 2. Výkonné predsedníctvo združenia (VPZ)
 3. Predseda združenia (PZ)
 4. Dozorná rada združenia (DRZ)


 1. Valné zhromaždenie
 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia
 2. Valné zhromaždenie je tvorené členmi združenia alebo štatutárnymi zástupcami právnických osôb – členov združenia, ktorý majú ku dňu konania Valného zhromaždenia splnené svoje povinnosti voči združeniu.
 3. Valné zhromaždenie najmä :
 4. Rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia
 5. Schvaľuje Stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
 6. Schvaľuje programové ciele združenia, plán činnosti a výročnú správu
 7. Schvaľuje rozpočet združenia a správu o hospodárení
 8. Volí a odvoláva členov Výkonného predsedníctva združenia a Dozornú radu združenia
 9. Potvrdzuje vo funkcii predsedu združenia
 1. Výkonné predsedníctvo združenia
 1. VPZ je orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný Valnému zhromaždeniu
 2. VPZ riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami VZ
 3. VPZ tvorí maximálne 5 členov, ktorý sú volený VZ na 5 ročné funkčné obdobie
 4. VPZ zo svojho stredu volí Predsedu združenia
 5. VPZ sa stretáva najmenej štyri krát ročne, spravidla však jedenkrát kvartálne.
 6. Rokovanie VPZ zvoláva a vedie predseda združenia
 7. Rokovanie VPZ je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov VPZ
 8. Rozhodnutia VPZ je právoplatné, ak je potvrdené súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VPZ vrátane predsedu združenia
 9. VPZ najmä:
 10. Volí spomedzi svojich členov  Predsedu združenia
 11. Menuje a odvoláva výkonného riaditeľa združenia
 12. Zriaďuje regionálne zastúpenie združenia a vytvára odborné sekcie
 13. Navrhuje, menuje a odvoláva vedúcich regionálnych zastúpení združenia
 14. Navrhuje, menuje a odvoláva vedúcich odborných sekcií združenia
 15. Zvoláva a pripravuje Valné zhromaždenie združenia
 16. Schvaľuje Organizačný poriadok združenia a ostatné vnútorné predpisy združenia
 17. Schvaľuje Plán činnosti združenia, Správu o činnosti združenia, Návrh rozpočtu a Správu o hospodárení združenia medzi dvoma Valnými zhromaždeniami
 18. Rozhoduje a prijatí a vylúčení členov združenia
 19. Rozhoduje, vytvára a ruší platené pracovné miesta v rámci združenia
 20. Určuje platové pomery riadiacich pracovníkov a zamestnancov združenia
 21. Ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia
 1. Predseda združenia
 1. Je štatutárnym zástupcom združenia
 2. Je volený spomedzi členov VPZ
 3. Zvoláva a vedie zasadnutia VPZ
 4. So súhlasom VPZ môže delegovať časť svojich právomocí na iných zamestnancov združenia
 5. Na základe rozhodnutia VPZ menuje a odvoláva výkonného riaditeľa združenia, vedúcich regionálnych zastúpení a vedúcich odborných sekcií
 6. Reprezentuje združenie do vnútra i na vonkajšok
 1. Zriaďovanie pomocných orgánov združenia
 1. V záujme realizácie špecifických programov riešenia vybraných úloh, rozvíjania činnosti, prehlbovanie pôsobenia a podpory svojich cieľov v jednotlivých oblastiach pôsobnosti, orgány združenia môžu zriaďovať ďalšie poradné orgány, pracovné komisie, odborné sekcie, expertné tímy, regionálne zastúpenia a podobne
 2. O zriadení a personálnom obsadení v pomocných orgánoch rozhoduje Predseda združenia v spolupráci s VPZ
 3. Za výkon činnosti regionálnych zastúpení je zodpovedný Výkonný riaditeľ združenia, ak je táto funkcia zriadená, ak nie tak predseda združenia
 4. Vedúcich regionálnych zastúpení menuje Predseda združenia na základe schválenia VPZ s príslušnou náplňou práce a hmotnou zodpovednosťou
 5. Vedúci regionálnych zastúpení majú právo sa zúčastňovať zasadnutí VPZ s hlasom poradným
 6. Za výkon činnosti odborných sekcií je zodpovedný Výkonný riaditeľ združenia, ak je táto funkcia zriadená, ak nie tak predseda združenia
 7. Vedúcich odborných sekcií menuje Predseda združenia na základe schválenia VPZ s príslušnou náplňou práce a hmotnou zodpovednosťou
 8. Vedúci odborných sekcií majú právo sa zúčastňovať zasadnutí VPZ s hlasom poradným
 9. Výkonný riaditeľ združenia, ak je táto funkcia zriadená, riadi chod združenia medzi dvoma Valnými zhromaždeniami a za svoju činnosť zodpovedá Predsedovi združenia a Výkonnému predsedníctvu združenia
 1. Dozorná rada združenia (DRZ)
 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu združenia
 2. DRZ je volená Valným zhromaždením združenia
 3. DRZ má maximálne 5 členov, ktorý zo svojho stredu volia Predsedu dozornej rady združenia
 4. DRZ rozhoduje rovnakým spôsobom ako ostatné orgány združenia
 5. DRZ kontroluje hospodárenie združenia a predkladá Valnému zhromaždeniu združenia Správu o hospodárení združenia spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov
 6. DRZ kontroluje dodržiavanie Stanov združenia a dáva VPZ návrh na postup voči členom, ktorý neplnia svoje povinnosti voči združeniu
 7. V prípade sporu medzi orgánmi združenia a jeho členmi plní DRZ funkciu rozhodcovského orgánu, ak nie je sama spornou stranou
 8. DRZ má právo po dohode s Predsedom združenia v prípade vážnych dôvodov odvolať dve tretiny členov VPZ
 9. Predseda DRZ má právo sa zúčastňovať na rokovaniach VPZ s hlasom poradným
 1. Pracovno-právne vzťahy
 1. Pracovnoprávne vzťahy medzi združením a zamestnancami sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce a ostatnými platnými pracovnoprávnymi predpismi, ktoré sú na podmienky združenia rozpracované a stanovené v Organizačnom poriadku združenia
 2. Rozsah činnosti a náplň práce jednotlivých pracovníkov je súčasťou pracovnej zmluvy a vychádza z cieľov združenia, rozpracovaných záverov a uznesení Valného zhromaždenia združenia


 1. Zásady hospodárenia

            Príjmy združenia :

 1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom podľa platných právnych noriem a smerníc
 2. VPZ vydá Zásady hospodárenia, obsahujúce platné právne normy SR, upravujúce túto oblasť
 3. Zdrojmi majetku združenia sú najmä:
 4. Členské príspevky
 5. Dobrovoľné príspevky členov združenia
 6. Dary, príspevky, granty a dotácie od jednotlivcov, združení, fyzických a právnických osôb
 7. Dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obcí, miest, vyšších územných celkov a štátnych fondov
 8. Medzinárodné granty a dotácie z fondov EU
 9. Sponzorské príspevky
 10. Výnosy z majetku
 11. Príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia
 12. Príjmy na základe zákona o dani z príjmov v platnom znení
 13. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu a realizáciu účelu a cieľov združenia

                   Výdavky združenia :

 1. Výdavky na podporu a realizáciu účelu a cieľov združenia
 2. Výdavky na správu a riadenie združenia
 3. Grantové príspevky pre organizácie podporujúce činnosť združenia
 4. Ďalšie výdavky podľa hospodársky smerníc združenia
 5. O hospodárení združenia rozhodujú a zodpovedajú zaň orgány združenia podľa zverených právomocí
 6. Kontrolu hospodárenia vykonáva Dozorná rada združenia
 1. Zánik združenia
 1. Združenie zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia:
 2. Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
 3. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení
 4. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený Výkonným predsedníctvom združenia.
 5. Pri likvidácii likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a zvišný majetok združenia odovzdá neziskovým organizáciám s podobným predmetom činnosti. Zánik združenia oznámi Ministerstvu vnútra SR do 15 dní po ukončení likvidácie
 1. Záverečné ustanovenia
 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením združenia
 2. Stanovy združenia, ich úpravu, zmenu a doplnky schvaľuje Valné zhromaždenie združenia väčšinou hlasov všetkých prítomných delegátov
 3. Podrobnosti o organizácii združenia upravuje Organizačný poriadok združenia
 4. Podrobnosti o voľbách upraví Volebný poriadok združenia
 5. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

V Košiciach dňa: 05.02.2013

Schválené riadnym Valným zhromaždením ktoré sa konalo v Košiciach dňa:  04.02.2013

Predseda :