Administrátor

Prihlásiť sa

Ciele združenia

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 
 1. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
 2. Výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby
 3. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
 4. Vzdelávanie, výchova a rozvoj športu a telesnej kultúry
 5. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 6. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
 7. Ochrana ľudských práv a základných slobôd
 8. Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
 9. Podpora rozvoja, integrácie a sociálnej inklúzie príslušníkov Rómskej národnostnej menšiny v SR
 10. Tvorba vzdelávacích programov a organizovanie školení, odborných kurzov, seminárov a konferencií v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a jazykových vedomostí, profesijných kompetencií a zručností v oblasti odbornej asistencie tvorby a manažovania európskych a medzinárodných projektov, v oblasti uplatňovania sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a ďalšie vzdelávanie aktivity súvisiace s regionálnym rozvojom a rozvojom ľudských zdrojov
 11. Organizovanie a sprostredkovanie vzdelávacích a iných pobytov vrátane medzinárodných výmenných pobytov 
 12. Pomoc obciam, mestám, regiónom, mimovládnym organizáciám a podnikateľským subjektom pri tvorbe a rozvoji medzinárodných partnerstiev a spolupracujúcich sietí pri implementácii politík Európskej únie
 13. Poradenské, vzdelávacie, školiace a rekvalifikačné činnosti
 14. Tvorba, a vypracovanie a manažovanie projektov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, vzdelávania, poradenstva, regionálneho rozvoja, rozvoja cestovného ruchu, medzinárodnej spolupráce, zvyšovania povedomia o Európskej únii, sociálnej inklúzie a pomoci a v ďalších oblastiach súvisiacich s prioritami SR a EÚ
 15. Poskytovanie poradenskej, organizačnej a technickej pomoci pri získavaní prostriedkov z fondov Európskej únie a iných medzinárodných zdrojov a pri implementácii politík Európskej únie na Slovensku
 16. Publikačné činnosti (tlačové a multimediálne publikácie), výroba a distribúcia filmov a dokumentov